Bredband – avtal, borgen och ekonomisk information

Här redovisas avtal, borgensåtagande och ekonomi information för bredbandsprojektet.

Aktuellt läge 2016-07-03 – Borgensförbindelse

167 juridiska personer har tecknat avtal för 189 anslutningar vilket är en bra anslutningsgrad.

Det är tid att skicka in borgensåtagande. Detta syftar till att medlemmarna går i borgen för det lån hos Telia Finance vi behöver för att överbrygga betalningarna till Fibergruppen innan vi får bidrag från Länsstyrelsen och EU.

Vi har bestämt att vi kommer göra på liknande sätt som med avtalen vid insamling av anslutningsavtalen.

Borgensförbindelsen finns som PDF-kopia här  att ladda hem: Borgensförbindelse_Byalag_1050_2016-06-24 (klicka på länken)

Borgensförbindelsen ska skrivas ut i två ex, varav det ena behåller du själv och det andra lämnar alternativ postar du till någon av följande adresser.

Håkan Svensson
Maspelösa Nysäter
59076 Vreta Kloster

Robert Norling
Hornstäve Solhem
59076 Vreta Kloster

Ni som har beställt flera anslutningar där olika juridiska personer ska stå för respektive anslutning fyller i ett borgensåtagande per juridisk person.

Exempel 1
Karl har beställt två anslutningar, en anslutning privat till sitt hus och en anslutning till sin verkstads-fastighet som Karl´s företag ska stå för.

Karl fyller då i en borgensförbindelse för sin privata del och en borgensförbindelse för sitt företag.

Exempel 2
Stina har beställt tre anslutningar, två av dessa ska hon stå för privat och den tredje ska hennes företag stå för. Stina fyller då i två stycken borgensförbindelser, en för de privata anslutningarna och en för företaget.

Senast 2016-07-15 ska borgensförbindelsen vara påskriven och inskickad.

Hör av er till oss i byalaget om ni har några frågor kring borgensförbindelsen.

När vi har fått in borgensförbindelse kommer vi att returnera påskrivna fiberavtal med post till er.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informationsbrev 2016-04-17 (klicka på länken)
Informationen framgår också på denna sida längre ner.

Avtal fiberanslutning Byalag 1050 och medlem_2016-04-18 (klicka på länken)

Borgensförbindelse_föreningar_enskild medlem_2016-04-18 (klicka på länken)

Skanova – Bilaga 09 – Mall för Markupplåtelseavtal (T 5253-12, 3.0) (klicka på länken)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Information om bredbandprojektet i samband med avtalsskrivning

Denna information

Denna information är utdrag ur ett antal dokument. I de fall någon felaktig avskrift eller tolkning gjorts som inte stämmer med de avtal och bestämmelser som är undertecknade eller om avtal och bestämmelser ändras, gäller de avtalen och bestämmelserna.

Allmänt

Byalag 1050 har genomfört upphandling för utbyggnad av bredbandsnät inom särskilt avgränsat område.

Upphandling av entreprenör har genomförts under hösten 2015. De företag som tilldelats uppgiften är FIBERGRUPPEN avseende nätutbyggnad samt SKANOVA/ZITIUS som operatör i det färdiga nätet. Fibergruppen och Zitius har av styrelsen med de referenser som lämnats och kontrollerats bedömts ha full kompetens och trovärdighet att genomföra projektet. Bägge bolagen har kontrollerats på www.allabolag.se/ avseende resultat och tillgångar.

EU och Länsstyrelsen (Jordbruksverket) stödjer projektet med 60% av de kostnader som är  berättigade till stöd (ca 98%) enligt beslut 2016-03-07. Inom vårt anmälda område finns 256 fastigheter med permanentboende. För att vi ska få fullt stöd utbetalt ska minst 55% anslutas (d v s 140 fastigheter). Vi har idag ca 70% anmälda (180 anslutningar).

Priset för anslutning till nätet är 18500 kr per anslutning (bostad). Anslutningsavgiften kan bli billigare men sannolikt inte dyrare. I bästa fall kommer den att hamna runt 13000 kr.

Tillkommande anslutningar i lägenhetshus kostar 7500 per lägenhet. I anslutningsavgiften ingår även grävning på respektive tomt och montering i fastighet, färdigt att använda. Enskilt ROT-avdrag är inte möjligt eftersom projektet redan subventioneras med 60% av kostnaden.

Anslutning i fastighet består av en anslutningsdosa där uttag finns för anslutning av de tjänster som erbjuds. I anslutning till dosan ska fastighetsägare se till att det finns två uttag för el. Från anslutningsdosan kan spridning i bostaden ske med hjälp av t ex router eller kabel vilket skaffas av den enskilde. Anslutningsdosan är Skanova/Zitius egendom och kommer att tillhöra fastigheten.

Nätet kommer att vara ett ”öppet nät” vilket innebär att den enskilde fastighetsägaren själv bestämmer om anslutning till tjänster ska ske och vilka tjänster och leverantörer man avser ansluta sig till utifrån det utbud som erbjuds. Dessa tjänster beskrivs på hemsidan för Qmarket.

Utbudet för Byalag1050 är inte helt bestämt och förändras efterhand men för att få uppfattning, gå in på: Qmarket http://qmarket.se/

Välj område i högra marginalen och klicka på ”Norrköping Bredband” vilket kommer att motsvara det utbud vi erbjuds.

Hastigheter kan väljas beroende på behov men själva nätet klarar hastigheter på upptill 1 GB/s upp- och nerströms. 100 Mb/s är den hastighet regeringen har som mål för bredband 2020.

Utbyggnad av nätet påbörjas i maj 2016 och beräknas vara klart i december 2016.

Slutlig anmälan och inbetalning av startavgift (första inbetalningen av anslutningsavgiften) sker i april 2016.

Anslutning och kostnader

Kan jag ansluta mig till projektet?

 • Om fastigheten finns inom avgränsningen för projektet kan man ansluta sig innan sista anmälningsdag samt att man tecknat avtal och betalat in avgiften innan sluttiden.
 • För att vara med i projektet krävs också att man är medlem i Byalag1050.
 • För att vara med i projektet krävs också att man undertecknar de avtal som kommer att gälla mellan den enskilde medlemmen och Byalaget. Dessa ligger till grund för avtalet mellan Byalaget och entreprenören. Även ett borgensåtagande för bryggfinansieringen kan bli aktuell.
 • Byalaget får inte ansluta fastigheter utanför området utifrån de regler som Länsstyrelsen gett i samband med beslut om stöd. Fastighetsägare utanför området kan ta kontakt med Fibergruppen för att få ett kostnadsförslag för anslutning, men den anslutningen kan inte räkna med ekonomiskt stöd (60% av kostnaden) från Länsstyrelsen.
 • Möjligheterna att ansluta sig till projektet efter sista anmälningsdag är små till obefintliga. Efter sista anmälningsdatumet startar slutlig projektering och grävning och nätet byggs utifrån de som anmält sig. Det kommer dock att finnas en teknisk överdimensionering för tillkommande och nybyggnation av fastigheter. Kontakta Robert Norling i Byalaget styrelse för att klara ut vad som är möjligt.
 • Det kommer att vara möjligt att ansluta sig efter att projektet är klart och nätet överlämnat till operatören men då får man räkna på helt andra kostnader på gissningsvis 35000-45000 kr eftersom det då inte utgår något stöd från Länsstyrelsen samt att det kostar extra att starta upp grävning och fiberblåsning. En sådan förfrågan ställs till Skanova/Zitius eftersom Byalaget då har avslutat sina åtaganden med bredbandsutbyggnaden.

Kostnader och inbetalning:

 • Priset per anslutning är satt så att samtliga delar lika på alla kostnader oavsett var fastigheten är belägen. Detta är ett krav från bl a Linköpings kommun som måste ge samråd till projektet.
 • Pris per anslutning är 18500 kr. Tillkommande anslutningar i flerbostadshus kostar 7500 kr per lägenhet. I detta pris ingår även grävning på egen tomt och montering i fastighet, färdigt att använda. Enskilt ROT-avdrag är inte möjligt eftersom projektet redan subventioneras med 60% av kostnaden.
 • Första inbetalning av anslutningsavgiften är 13500 kr. Har man betalat 500 kr tidigare för förprojektering räknas dessa av. I samband med denna inbetalning ska även medlemsavgiften till Byalaget om 100 kr inbetalas om så inte skett innan.
 • Vid flerbostadshus är första inbetalningen 13500 kr + 7500 kr per lägenhet i flerbostadshus.

Faktorer som kan göra anslutningsavgiften billigare än 18500 kr/anslutning.

 • Förkortning av sträcka t ex att kanalisation dras kortare sträcka istället för att löpa längs vägen. Detta kan t ex ske genom att lägga sträckan över ett fält.
 • Samförläggning i eller användande av befintlig kanalisation. Det finns ett antal sträckor med befintlig kanalisation. Statusen på dessa måste dock undersökas.
 • Nyttjande av befintlig materiel. Statusen på dessa måste dock undersökas.
 • Kostnader för markavtal blir låga.

Faktorer som kan göra anslutningsavgiften dyrare än 18500 kr/anslutning. Det vill säga kostnader som inte omfattas av avtalet med Fibergruppen.

 • Utgrävningskostnader i samband med fornminnen. Detta kommer att undvikas genom att kanalisationen dras runt eventuella fornminnen. I Byalagets budget ligger denna kostnad inom oförutsedda kostnader där 320000 kr har budgeterats.
 • Krav på ersättning för att upplåta mark till kanalisationen. Ca 35 km kanalisation ska grävas vilket med en ersättning om exempelvis 4,75 kr/m resulterar i en total kostnad på 170000 kr för projektet. Detta motsvarar en fördyring av respektive anslutning på ca 1000 kr. Markersättning ligger inte i avtalet med Fibergruppen utan måste tas av Byalaget utanför avtalet. I Byalagets budget ligger denna kostnad inom oförutsedda kostnader där 320000 kr har budgeterats.
 • Kostnader för den så kallade ”Bryggfinansiering” vilken kommer att behöva tas för att brygga över glappet mellan Byalagets kostnader och Länsstyrelsens stöd vilket betalas ut först efter att Byalaget redovisat sina kostnader. Kostnaden för denna är räntekostnad som beräknas till maximalt 76000 kr (ca 450 kr/anslutning).
 • Borgensåtagande som varje medlem behöver ta för att vara med i projektet. Denna innebär maximalt 2,2 miljoner/ca 170 medlemmar = 12900 kr. Sannolikheten för att borgensåtagandet skulle behöva resultera i en betalning bedöms som ytterst liten. Det scenario som behöver inträffa är att Länsstyrelsen och EU inte fullföljer det beslut som finns att stödja projektet. Enda rimliga anledning att de inte skulle betala ut stödet är att Byalaget inte följer villkoren i det beslut som Länsstyrelsen fattat eller att Fibergruppen inte fullföljer ingånget avtal och nätet inte färdigställs.

Faktorer som påverkar anslutningsavgiften men som ligger inom avtalet med Fibergruppen, d v s det kan bli dyrare för Fibergruppen men maxpriset på 18500 kr/anslutning (7500 kr/anslutning) kan ej bli dyrare.

 • Kanalisationen måste förlängas på grund av möjlig grävbarhet o dyl och där Byalaget inte ställt särskilda krav på ändrad sträckning.
 • Kanalisationen måste fördjupas på grund av krav på ökat grävdjup o dyl och där Byalaget inte ställt särskilda krav på särskilt grävdjup.
 • Skador på egendom eller mark orsakade av Fibergruppen eller dess entreprenörer.
 • Oförutsedda kostnader för Fibergruppen vilka ligger inom det arbete som ska utföras enligt avtal.

Övriga delar i avtalet och projektet:

 • Betalning till Fibergruppen sker via månadsvis fakturering. Det finns på så sätt månadsvisa kontrollstationer kring utfört arbete och uppföljning av ekonomin i projektet.
 • Stödet till Byalaget betalas ut av Länsstyrelsen inom 30 dagar efter att Byalaget redovisat betalda fakturor.
 • Om underleverantör till Fibergruppen inte fullgör avtalat arbete ligger ansvaret alltid på Fibergruppen i slutändan. Byalaget har alltså enbart en part att kommunicera med och ställa krav på.
 • Om entreprenören i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte rättar till skriftliga begäran inom 30 dagar kan avtalet hävas. Sannolikheten för detta bedöms som mycket liten. Nätet kan efter avtalshävning färdigställas genom annan entreprenör men detta kommer att bli omständligt.
 • 10% av takpriset utbetalas först efter att arbetet har godkänts av Byalaget med stöd av kommande nätägare Zitius. Totalt omfattar dessa 10% ca 920 000 kr.
 • Försäljningen av nätet efter det har färdigställts inbringar ca 9200 kr per anslutning (ca 1,5 miljoner).
 • Betalning för nätet då detta säljs, sker efter att nätet godkänts. Det innebär en viss eftersläpning ekonomiskt för Byalagets del vilket medför behov av en så kallad ”Bryggfinansiering”. Alternativet vore att ta ut mer än maxpriset på 18500 kr i betalning av medlemmarna vilket i sin tur skulle kunna innebära att Byalaget som ekonomisk förening gör en ”vinst” och tvingas skatta för detta. Det har därför bedömts vara bättre med bryggfinansiering även om denna innebär räntekostnader.

Fortsatt arbete:

 • Sista anmälningsdatum är 2016-04-24.
 • Sista datum för inbetalning av första delbetalningen är 2016-04-30. En – två ytterligare delbetalningar kommer att ske under 2016 beroende på hur projektet utvecklas ekonomiskt. Syftet att inte betala allt på en gång är att slutlig projektering kommer att ske varefter projektets kostnader kan ändras beroende på de faktorer som tidigare redovisats och att Byalaget inte vill ha in för mycket pengar eftersom det då kan resultera i ”vinst” och skatt.
 • Inför grävning och anslutning sker 2-3 besök från Fibergruppen hos mark- och tomtägare för att klara ut lämpligaste dragning av kanalisation och anslutning in i fastigheten. Mark- och fastighetsägare ska vara noga med att peka ut ledningar och annat som kan ha betydelse för hur grävning bör ske. I samband med besöken sker tecknande av markavtal. Teknisk information om kanalisation och grävdjup och fyllningshöjd finns på hemsidan http://byalag1050.se/ Fyllningshöjd är avståndet mellan det översta kanalisationsröret och markytan. Generella höjder är på tomtmark 30 cm och brukad mark (åker och skog) minst 75 cm.
 • Markavtalet är en förutsättning för att fullfölja anslutningen.

Avtal

 • Avtalet skrivs ut och undertecknas i två exemplar och skickas till (lämnas till):
Robert Norling

Hornstäve Solhem 1

590 76 Vreta Kloster

eller

Håkan Svensson

Maspelösa Lundsäter 1

590 76 Vreta Kloster

 

 • Det räcker om en av fastighetsägarna undertecknar avtalet. Ett exemplar av avtalet kommer att returneras påskrivet av styrelsen.
 • Första inbetalning görs till Byalagets konto som framgår av avtalet.

Borgensåtagande

Borgensåtagande kommer att undertecknas senare när behovet klarlagts.

Risklista

Händelse Sannolikhet
(Mycket liten, Liten, Medel, Hög, Mycket hög)
Konsekvens för Byalaget Åtgärder och alternativ för att minimera risk eller konsekvens
Krav på ersättning från markägare. Medel. Hanteras inom ramen för budgeterade oförutsedda utgifter. Förprojekteringen har beräknat total grävsträcka till 35 km. Markersättning på exempelvis 4,75 kr/m = ca 170000 kr vilket motsvarar en fördyring på ca 1000 kr per medlem. Markägare väljer att inte kräva ersättning.
Så långt som möjligt välja grävning på mark som inte skapar olägenhet för ägaren.Välja ny sträckning i samråd med Fibergruppen.
Större grävdjup krävs. Liten-Medel. Grävkostnader ligger på Fibergruppen enligt avtal. Ökade kostnader för Fibergruppen drabbar Byalaget indirekt eftersom det då hanteras inom ramen för vårt avtal upp till 18500 kr/anslutning. Fibergruppens ansvar.
Fornlämningar påträffas. Liten. Kostsam undersökning av marken vilket kommer att läggas på Byalaget utöver avtalet om max 18500 kr. Välja ny sträckning i samråd med Fibergruppen.
Länsstyrelsen betalar ej ut stöd. Mycket liten.

Inträffar om Byalaget ej genomför projektet enligt bestämmelserna för stödet.

Byalaget kan ej betala kostnader för grävning eller återbetala lån. Arbete stoppas om stöd uteblir.

Medlemmar ska teckna borgensåtagande vilket innebär skyldighet att betala upp till 12200 kr maximal skuld om 2,2 miljoner kr.

Det s k ”brygglånet” om max 2,2 miljoner kan ej betalas tillbaka till Telia Finance. Mycket liten. Torde bara kunna inträffa om Länsstyrelsen ej betalar utlovat stöd. Se ”Länsstyrelsen betalar ej ut stöd”. Se ”Länsstyrelsen betalar ej ut stöd”.
Projekterad sträckning dras om. Minskad sträckning. Medel. Följande faktorer reducerar priset från takpris om 18500 kr/anslutning:

–          Förkortning av sträcka t ex att kanalisation dras över mark istället för att löpa längs vägen.

–          Samförläggning i eller användande av befintlig kanalisation.

–          Nyttjande av befintlig materiel.

Projekterad sträckning dras om. Ökad sträckning. Medel. Där Byalaget ej varit anledning för att sträckning dras om ansvarar Fibergruppen för ökade kostnader. Detta tas dock inom ramen för max 18500 kr/anslutning. Möjligheterna att minska kostnaderna reduceras.

Om fastighet tillkommer och där projekterad sträckning måste förlängas läggs detta till priset i anbudet.

Byalaget värderar eventuellt tillkommande fastigheter utifrån projekterad sträcka.
Egendom skadas av entreprenören under grävning eller annat arbete. Liten Fibergruppen ansvarar för ev skador som uppstår. Belastar ej Byalaget eller det pris som avtalats.
Entreprenören i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet. Mycket liten Enligt avtal har Byalaget rätt att häva avtalet om entreprenör inte vidtar godtagbar rättelse inom 30 dagar trots skriftligt begäran från Byalaget.

 

Uppföljning av pågående arbete. Fakturering sker månadsvis efter utfört arbete.
Entreprenörens underleverantörer fullgör ej sitt arbete. Mycket liten Enligt avtal svarar Entreprenören för underleverantör såsom för sig själv. Uppföljning av pågående arbete. Fakturering sker månadsvis efter utfört arbete.
Utfört arbete kan ej godkännas. Mycket liten. Enligt avtal kommer slutbetalning om 10% av avtalat takpris, d v s 920 000 kr, ej betalas ut innan arbetet har godkänts. Kontinuerlig uppföljning av arbetet som sker. Stöd från Zitius i samband med kontroller.