ÅRSMÖTE 2019-03-20

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA FÖR BYALAG 1050

Dagordning vid föreningsstämma för byalag 1050 ekonomisk förening avseende verksamhetsåret 2018-01-01  –  2018-12-31.

Datum : 2019 -03-20, kl. 19.00

Plats: Ljungsbro skola, matsalen

 1. Mötets öppnande och godkännande av röstlängd
 2. Val av ordförande för stämman samt protokollförare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Godkännande av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut om styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019.
 10. Beslut om arvode till styrelsemedlemmar och revisorer
 11. Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 2019.
 12. Val av styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning, en sammankallande på ett år.
 15. Beslut om frivillig likvidation av Byalag 1050 ekonomisk förening.
 16. Val av likvidator och ev. arvode
 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 – 16.
 18. Övriga ärenden:
  Eventuell fortsatt verksamhet med byalaget i en ideell förening.
 19. Mötets avslutande av sittande ordförande samt överlämning till kommande styrelse.

Efter 2019-03-06 finns materialet inför årsmötet på vår hemsida http/byalag 1050.se

Underlag till årsmötet i pdf-format:
Byalag1050-Verksamhetsberättelse-2018.pdf
Årsredovisning_2018_ver_2.pdf
Protokoll_Årsmöte-2018-Byalag-1050_.pdf

VÄKOMNA