Stadgar

Föreningsstadgar för Byalag 1050 ekonomisk förening

Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-12-11.

Kap 1 Namn och verksamhet

§ 1   Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Byalag 1050 ekonomisk förening

§ 2   Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att främja utvecklingen av landsbygden inom området kring länsväg 1050/Maspelösa/Flistad/Hornstäve/
Gullberg/Södra Lund i Vreta Kloster med omnejd.

Det huvudsakliga målet är att verka för och genomföra utbyggnad av fiberbaserat bredband i området. Utöver det verka för en god utveckling av infrastrukturen och frågor som rör utvecklingen för bygden i området.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3   Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län.

Verksamhetsområde skall vara områdena: Maspelösa, Gullberg, Hornstäve, Flistad samt Södra Lund, med omnejd.

 • 4   Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser. Dock minst 2 i föreningen.

Kap 2 Medlemskap

§ 5   Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 6   Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Om betalning från medlem uteblir vid upprepade tillfällen har styrelsen rätt att utesluta medlemmen.

Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerställa den egna informationen om utvecklingen i föreningen genom att titta på föreningens hemsida och läsa utskick via epost eller vanlig brevpost.

§ 7   Avgifter

7.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som för närvarande är 100 SEK.

Denna avgift beslutas av föreningsstämman.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.

§ 9 Avgång / Överlåtelse

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

Vid överlåtelse av medlemskap hanteras det enligt lagen om ekonomisk förening 3 kap 3 §.

Kap 3 Insatser

§ 10 Insatser

10.1 Insatser fiberbaserat bredband

Medlem som önskar deltaga i projektet fiberbaserat bredband ska delta i föreningen med ett första insatsbelopp om 500 kr för varje anslutning.

Med anslutning menas byggnad/fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4

kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

10.2 Insatser övriga delar

För närvarande finns det inga beslut om övriga insatser.

Kap 4 Styrelse

§ 11 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter.

Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två(2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

Mellan ordinarie föreningsstämmor äger styrelsen rätt att fylla vakanser genom adjungering.

§ 12 Valberedning

Valberedning utses på föreningsstämman och sammankallande utses på ett år medan övriga 2 ledamöter utses på två år, fast växelvis så att ungefär halva valberedningen väljs varje år.

Kap 5 Ekonomi

§ 13 Revisorer

På ordinarie föreningsstämman skall årligen väljas minst en revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma

§  14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
Kommentar: Se §16.

§ 15 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 • 16 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen

Kap 6 Föreningsmöten

§ 17 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före mars månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande av sittande ordförande och godkännande av röstlängden
 2. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. val av två justeringsmän
 4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordningen
 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

 1. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 2. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår/räkenskapsår
 3. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 4. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 5. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 6. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 7. val av valberedning, 3 personer, varav en sammankallande
 8. beslut om omedelbar justering av punkterna 12 till 14.
 9. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
 10. Mötets avslutande av sittande ordförande och överlämning till kommande styrelse

§ 18 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 19 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem genom skriftlig fullmakt. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 20 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.

Handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post

till samtliga medlemmar samt anslås på föreningens hemsida. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

Kap 7 Övrigt

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av minst 80 % av på stämman närvarande medlemmar och beslutas på två stämmor mellan vilka det skall gå minst 6 månader.

§ 22 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande möte den 2013-12-11 intygas.

Filip Lindbast                             Elisabeth Aardahl
Filip Lindbast                             Elisabeth Aardahl