Stadgar Byalag 1050

Stadgar Byalag 1050 – Ideell förening
Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2019-11-27 samt vid Årsmötet 2020-02-27.

 • 1  Föreningens namn, verksamhetsområde och ändamål

1.1          Föreningens namn är Byalag 1050 Ideell Förening.

1.2          Föreningen är en ideell förening och har sitt verksamhetsområde i Vreta Kloster (Linköpings kommun) längs länsväg 1050 – Maspelösa, Flistad, Gullberg, Hornstäve, Södra Lund med omnejd.

1.3         Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att främja utvecklingen av landsbygden och stärka gemenskapen inom verksamhetsområdet. Föreningen ska verka för en hållbar utveckling.

1.4         Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

 • 2 Medlemskap och medlems skyldigheter

2.1         Ordinarie medlem ska i första hand vara boende eller ägare av fastighet inom verksamhetsområdet. Styrelsen beslutar om medlemskap i varje enskilt fall.

2.2         Utträde ur föreningen sker genom att skriftligt meddela styrelsen. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

2.3         Medlem är skyldig att aktivt söka information om verksamheten i föreningen. Detta sker genom att besöka föreningens hemsida, föreningens sociala medier, kontakt med styrelsen och att läsa utskick via epost eller vanlig brevpost.

2.4         Medlem är skyldig att själv meddela styrelsen aktuell e-postadress eller annan adress där medlemmen kan nås för information. Medlem ska ange postadress och (eller) fastighetsbeteckning för medlemskap.

2.5         Medlem kan uteslutas vid följande fall:
– ej betalat medlemsavgift trots påminnelse.
– i ord eller handling agerat på sådant sätt som ej överensstämmer med föreningens stadgar och syfte eller på annat sätt motarbetat eller uppenbart skadar föreningen.

Styrelsen beslutar om uteslutning i varje särskilt fall. Uteslutning sker med omedelbar verkan eller från tid som styrelsen beslutar.

2.6         Medlem som uteslutits kan överpröva beslutet genom att hänskjuta beslutet till ett Årsmöte eller Extra Årsmöte. Begäran om överprövning ska skriftligt till styrelsen inom 30 dagar från beslutet har meddelats.

 • 3 Medlemsavgifter

3.1         Medlemsavgift erläggs av samtliga medlemmar som en av årsmötet fastställd årsavgift.

3.2         Medlemsavgift bestäms av årsmötet för efterföljande år. Årsmötet kan vid behov besluta om ändring av medlemsavgift för innevarande år.

3.3         Medlemsavgift inbetalas på det sätt och inom den tid som styrelsen fastställer.

 • 4 Styrelsen

4.1         Styrelsen ska bestå av:
– ordförande
– tre till sex ledamöter

4.2         Ordförande och ledamöter utses av Årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Styrelsen utser inom sig erforderliga befattningar. Dock ska vice ordförande, sekreterare samt kassör finnas.

4.3         Styrelsen uppgift är att leda Föreningens verksamhet så, att i stadgarna angivna ändamål och bestämmelser uppfylls.

Styrelsen verkställer årsmötets beslut och avgör ärenden som är av brådskande natur eller ej har principiell betydelse.

Frågor av principiell betydelse för medlemmarna ska beredas av styrelsen och prövas av årsmötet eller extra årsmöte.

4.4         Styrelsen ska:
– representera föreningen i kontakter med externa aktörer och i de verksamheter som beslutas av årsmötet,
– genomföra av årsmötet beslutade verksamheter,
– föra medlemsregister,
– upprätta befattningsbeskrivning för styrelsens medlemmar,
– upprätta inventarieförteckning över Föreningens inventarier.

4.5         Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vice ordföranden eller då annan ledamot så begär.

4.6         Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning och lika röstetal har ordförande utslagsröst.

4.7         Vid oförutsedd avgång ur styrelsen, kan styrelsen välja ny ledamot för återstående del av mandatperioden.

 • 5 Förvaltning

5.1          Verksamhets- och förvaltningsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december.

5.2         Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltning av Föreningens tillgångar som utgörs av:
– likvida medel
– genom köp eller gåvor förvärvad egendom.

5.3         Ordförande, vice ordföranden och kassören tecknar Föreningens namn var för sig.

 • 6 Revision

6.1         Revisionen ska:
– granska styrelsens räkenskaper och verifikationer
– före ordinarie årsmöte delge styrelsen revisionsberättelsen.
– vid ordinarie årsmöte föredra revisionsberättelse.

6.2         Räkenskaper, styrelseprotokoll och förvaltningsberättelse samt övriga för revisionen erforderliga handlingar ska genom styrelsens försorg tillhandahållas revisorerna för granskning när helst revisorerna så önskar och för årsrevisionen senast 14 dagar före utlyst årsmöte.

 • 7 Årsmöte

7.1          Årsmötet är Föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte genomförs före den 15 mars på dag som styrelsen bestämmer.

7.2         Personlig kallelse till årsmötet ska meddelas minst 14 dagar före mötet. Till kallelsen ska styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse bifogas eller göras tillgänglig på föreningens hemsida.

7.3         Vid årsmötet ska följande upptas för behandling:
– styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse jämte redogörelse för förvaltning av föreningens tillgångar,
– revisionsberättelse,
– beslut om ansvarsfrihet,
– val av ordförande,
– val av styrelseledamöter, två revisorer samt valberedning om två ledamöter,
– inkomna motioner och styrelsens förslag (proposition),
– inriktning och riktlinjer för kommande verksamhet,
– fastställande av budget för kommande verksamhetsår,
– fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår,

 • 8 Extra årsmöte

8.1         Medlemmarna kallas till extra årsmöte av styrelsen under följande förutsättning:
– styrelsen har funnit skäl till kallelse eller
– då minst en femtedel av medlemmarna gör en framställan om kallelse till extra årsmöte till styrelsen. Extra årsmöte ska då hållas inom 30 dagar efter framställan.

8.2         Personlig kallelse till extra årsmöte ska meddelas senast 5 dagar i förväg.

8.3         Vid extra årsmöte tas endast frågor upp vilka är föranmälda och framgår av kallelsen.

 • 9 Beslut och omröstning

9.1         Vid årsmöte och extra årsmöte är Föreningen beslutsmässig med det antal medlemmar som har infunnit sig.

9.2         Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.

9.3         Beslut fattas med absolut majoritet (minst hälften av rösterna eller vid fler än två alternativ – det alternativ som vinner flest röster) utom i fall rörande stadgeändring (se § 12).

9.4         Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

9.5         Röstning med fullmakt är giltig, dock kan ingen utöva rösträtt för mer än en frånvarande medlem. Fullmakt ska vara ställd på viss person och avse visst möte.

9.6         Styrelseledamot äger icke rösträtt i fråga rörande styrelsens ansvarsfrihet.

 • 10 Protokoll

10.1        Vid årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöte ska protokoll föras.
Årsmötes- och extra årsmötesprotokoll justeras av ordföranden jämte en justeringsperson. Styrelseprotokoll justeras på nästkommande styrelsemöte.

10.2       Närvaro och fullmakter ska protokollföras.

 • 11 Motioner

11.1        Motioner ska upprättas skriftligen och inlämnas till styrelsen senast 10 dagar före utlyst årsmöte. Styrelsen ska senast vid årsmötet yttra sig över inkomna motioner.

11.2        Muntliga motioner kan väckas vid årsmötet i frågor som rör Föreningens verksamhetsområde. Beslut i större ekonomiska och principiella frågor ska dock föregås av styrelsens beredning.

 • 12 Stadgeändring

12.1        För ändring av stadgar fordras beslut med minst 2/3 majoritet på två av varandra följande årsmöten/extra årsmöten.

 • 13 Föreningens upplösande

13.1        Beslut att lägga ned Föreningens verksamhet ska fattas vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten. Härvid beslutas också hur Föreningens tillgångar ska avvecklas.

 

Robert Norling
Ordförande

Mats Walldén
Sekreterare

Ronny Holmberg
Justeringsperson

Stadgehistorik:

Första stadgarna:            2019-11-27

 

Föreningsstadgar för

Byalag 1050 ekonomisk förening

Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-12-11.

Kap 1 Namn och verksamhet

§ 1   Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Byalag 1050 ekonomisk förening

§ 2   Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att främja utvecklingen av landsbygden inom området kring länsväg 1050/Maspelösa/Flistad/Hornstäve/
Gullberg/Södra Lund i Vreta Kloster med omnejd.

Det huvudsakliga målet är att verka för och genomföra utbyggnad av fiberbaserat bredband i området. Utöver det verka för en god utveckling av infrastrukturen och frågor som rör utvecklingen för bygden i området.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3   Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län.

Verksamhetsområde skall vara områdena: Maspelösa, Gullberg, Hornstäve, Flistad samt Södra Lund, med omnejd.

 • 4   Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser. Dock minst 2 i föreningen.

Kap 2 Medlemskap

§ 5   Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 6   Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Om betalning från medlem uteblir vid upprepade tillfällen har styrelsen rätt att utesluta medlemmen.

Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerställa den egna informationen om utvecklingen i föreningen genom att titta på föreningens hemsida och läsa utskick via epost eller vanlig brevpost.

§ 7   Avgifter

7.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som för närvarande är 100 SEK.

Denna avgift beslutas av föreningsstämman.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.

§ 9 Avgång / Överlåtelse

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

Vid överlåtelse av medlemskap hanteras det enligt lagen om ekonomisk förening 3 kap 3 §.

Kap 3 Insatser

§ 10 Insatser

10.1 Insatser fiberbaserat bredband

Medlem som önskar deltaga i projektet fiberbaserat bredband ska delta i föreningen med ett första insatsbelopp om 500 kr för varje anslutning.

Med anslutning menas byggnad/fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4

kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

10.2 Insatser övriga delar

För närvarande finns det inga beslut om övriga insatser.

Kap 4 Styrelse

§ 11 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter.

Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två(2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

Mellan ordinarie föreningsstämmor äger styrelsen rätt att fylla vakanser genom adjungering.

§ 12 Valberedning

Valberedning utses på föreningsstämman och sammankallande utses på ett år medan övriga 2 ledamöter utses på två år, fast växelvis så att ungefär halva valberedningen väljs varje år.

Kap 5 Ekonomi

§ 13 Revisorer

På ordinarie föreningsstämman skall årligen väljas minst en revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma

§  14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
Kommentar: Se §16.

§ 15 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 • 16 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen

Kap 6 Föreningsmöten

§ 17 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före mars månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande av sittande ordförande och godkännande av röstlängden
 2. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. val av två justeringsmän
 4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordningen
 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

 1. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 2. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår/räkenskapsår
 3. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 4. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 5. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 6. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 7. val av valberedning, 3 personer, varav en sammankallande
 8. beslut om omedelbar justering av punkterna 12 till 14.
 9. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
 10. Mötets avslutande av sittande ordförande och överlämning till kommande styrelse

§ 18 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 19 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem genom skriftlig fullmakt. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 20 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.

Handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post

till samtliga medlemmar samt anslås på föreningens hemsida. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

Kap 7 Övrigt

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av minst 80 % av på stämman närvarande medlemmar och beslutas på två stämmor mellan vilka det skall gå minst 6 månader.

§ 22 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande möte den 2013-12-11 intygas.

Filip Lindbast                             Elisabeth Aardahl
Filip Lindbast                             Elisabeth Aardahl