Bredband – teknisk information och markavtal

Här publiceras teknisk information kring bredbandsutbyggnaden.

Nätbyggnation

– Skanovas krav på kanalisationsnät framgår enligt nedan.

Fyllningshöjd
Fyllningshöjd är avståndet mellan det översta kanalisationsröret och markytan.

Följande avstånd gäller:
• Körbana: min 0,55 m
• Trottoar, cykelbana, parkmark o liknande: min 0,35 m
• Brukad mark (åker och skog): min 0,75 m fyllningshöjd
• Tomtmark gräsyta 0,30 m
• I övrig mark: min 0,65 m

För ytterligare information hänvisas till: (Anläggnings AMA 98), AMA anläggning 07.

Källa: Skanovas kravspecifikationer enligt nedan:

Skanova_2015-03-12_T4933-12_Kravspecifikation-Kanalisationsnat-ver-8 Svenska


Mall för markavtal

Mall för markavtal framgår av Skanovas mall enligt nedan.

Skanova – Bilaga 09 – Mall för Markupplåtelseavtal (T 5253-12, 3.0)


Stadsnätsföreningens rekommendationer för nätbyggnation

Stadsnätsföreningen_Rekommendation Robusta Nät Utg 2 2011