Hållbarhet

Byalag1050 ska verka för en hållbar utveckling. Hållbarhetfrågor som inte hanteras av övriga grupper, löses av Hållbarhetsgruppen.

Kontaktpersoner: Magnus Kempe och Bengt Larsson

En liten snabbkurs i hållbarhet…

Brundtlandkommissionen (tillsatt av FN på 80-talet) definierade hållbar utveckling som:

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Bra att veta mer är att när man talar om Hållbarhet så finns det tre olika perspektiv som alltid ska balanseras med och mot varandra:

A) Det Ekologiska perspektivet:

(Resursförbrukning, Klimatpåverkan, Kemikalieanvändning,   Avfallshantering, Bilogisk mångfald, Ekosystem)                

B) Det Sociala perspektivet:

(Arbetsvillkor, Mänskliga rättigheter, Arbetsmiljö, Jämställdhet,
Mångfald, Produktsäkerhet)

C) Det Ekonomiska perspektivet:

(Korruption, Etiska investeringar, Skattesystem, Levnadsstandard, Tillväxt)

Agenda 2030

I FN har världens länder år 2015 förbundit sig till 17 globala mål för hållbarhet. Dessa mål, som kallas Agenda 2030, syftar tillsammans till att till år 2030:

  • Avskaffa extrem fattigdom
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Främja fred och rättvisa
  • Lösa klimatkrisen

Vilka de 17 globala målen i Agenda 2030 är går att läsa här:
https://www.globalamalen.se/

Byalag 1050 har inskrivit i sina stadgar att vi ska verka för en hållbar utveckling. Det pågår därför ett arbete inom byalaget för att konkretisera vad vi, på vår nivå, kan göra för att bidra till en hållbarare samhällsutveckling.

Byalagets information om Hållbarhet:

Du kan läsa mer om Hållbarhet och Agenda 2030 här: