Trafikgruppen

Trafikgruppen arbetar med följande:

  • Öka kollektivtrafikutbudet.
  • Byggnation av gång- och cykelväg längs väg 1050 .
  • Trafiksituationen främst längs väg 1050.

Gruppen deltar i olika möten med bl a Vreta Kloster Närråd,  Enkät till boende är utskickad under 2015.

AKTUELL INFO (2016-12-06)

Kollektivtrafik – Info

Arbetsgruppen som arbetar med dessa frågor har deltagit på möten med “Hela Sverige ska leva” och Region Jönköping för att lyssna på hur regionen tänker kring främst kollektivtrafiken för oss på landet.
Samt så har vi deltagit på möte tillsammans med Närrådet, Stjärnorps Byalag för att vara med i samtalet kring nerdragning av busslinjer till Stjärnorp.

Här nedan följer en sammanfattning av mötet utav Magnus Kempe som är med i arbetsgruppen för kollektivtrafik/gång&Cykelväg ifrån mötet med Hela Sverige Ska Leva.

“Härom veckan (18/11) var jag på ’Hela Sverige ska leva’:s eftermiddagsmöte om hur landsbygdstrafiken fungerar i vårt grannlän Jönköpings län.

Det var Erik Andersson, trafikutvecklare på Region Jönköping, som var inbjuden att hålla en presentation om hur situationen är idag i Jönköpings län med kollektivtrafiken och då speciellt med landsbygdstrafiken i deras område. Medsänder hans presentationsmaterial som bilaga.

I korthet kan man säga att det går rätt bra för Region Jönköping när det gäller kollektivtrafiken i Jönköpings län, åtminstone om man tycker att en regions uppdrag är att få så många som möjligt att välja att åka kollektivt.

Några siffror:
– Ökat antal resor med kollektivtrafiken från 2011 – 2016: Från 16 milj/år till 21,5 milj/år = +34%
– Mål till 2025: 25 milj/år, dvs +60% från 2011
– 30 000 resor med Närtrafik/år (Närtrafik i Jönköping är ungefär samma sak som Närtrafik i Östergötland, men inte exakt samma sak)

Och de tydligaste skillnaderna mellan Jönköpings län och region Östergötlands sätt att arbeta med kollektivtrafiken är följande:

– Olika förhållningssätt till skattesubventioneringsgraden. Jönköping har gått från >50% (2011) självfinansierat till <40% (2016).
– Jönköpings Länstrafik har fått ok att låta kostnaderna växa med +10 milj varje år för att nå sitt mål med +60% i antal resor. Dvs det finns en tydlig politisk vilja att satsa för att få fler att åka kollektivt.
– I Jönköpings län har Länstrafiken regelbundna informations- och planerings-träffar med samtliga kommuner
– Och de har en tydlig uppdelning mellan Länstrafiken och kommunerna om hur skolskjutsandet skall lösas i varje område
– Gymnasieelever ingår även de i underlaget för denna uppdelning
– Dessutom finns det gymnasie-friskolor som använder skolskjutsar som ’raggningsmetod’ för att få fler elever
– Tydlig satsning vad gäller pris för att få ungdomar att åka kollektivt. Ett månadskort kostar bara 150 kr. Då ingår även en del fria resor med Närtrafiken.
– Tydlig prioritet på långa resor. Detta ger att det ofta är billigare att resa på/från landsbygden än inne i stan (genom en förenklad zonindelning ute på landsbygden).
– Tydliga rabatter (-> 50%) för resor med rabattkort (=resekort med reskassa) vid lågtrafik.
– Tydlig målbild för vilka de nya resenärerna är som ska övertygas att välja att åka kollektivt (efter ungdomarna som var prio ett): Medelålders män som åker bil. Tanken är att få biltrafiken att minska.
– ’Hellre fler hållplatser än fler skoltaxiresor’
– Små orter med <1000 invånare ska ha minimum tre dubbelturer (=fram och tillbaka)/dag, alternativt anropsstyrd trafik.
– Stabila tidtabeller som resenärerna lär sig utantill

Så slutsatsen av mötet var att det är tydligt att det i första hand beror på vilken politisk vilja det finns i respektive län/region om man väljer att satsa för att få fler att åka kollektivt eller om man väljer att dra in på bussturer för att det inte ska kosta för mycket. Skillnaderna i angreppssätt mellan vår region och Jönköpings går helt tillbaka i vilket mål för respektive trafikorganisation som är det prioriterade. Att klara den 50%-iga skattesubventioneringsgraden eller att få så många som möjligt att välja att åka kollektivt.

Ett synnerligen lärorikt möte således.
Mvh Magnus”

Gång & Cykelväg – Info
Under sommaren så lämnades det in två medborgarförslag om utbyggnad av Gång & Cykelvägar i Vreta Kloster/Ljungsbro.
Den ena berör Berg/Björkö
http://flexext.linkoping.se/flexitePagesExt/…

Och den andra berör vårt område längs fornåsavägen.
http://flexext.linkoping.se/flexitePagesExt/…

Bägge alternativen fick över 500 röster, det krävs över 100 röster för att kommunen/nämnden ska ta upp de för diskussion.
Vårt förslag fick 528 röster och Berg/Björkö fick 506 röster.
Vi bevakar ärendet när det tas upp i samhällsbyggnadsnämnden vilket troligtvis kommer ske efter årsskiftet.

 

ÄLDRE INFO

Kollektivtrafik
Skrivelse med förslag på utveckling inlämnad till Region Östergötland och Östgötatrafiken. Svar har inte inkommit.

Gång- och cykelväg
Arbete gentemot kommunen har genomförts. Artikel i Corren och intervju i Radio Östergötland 2015-06-11 utifrån trafikmätningen.
Artikel i Corren

Möjlighet att på Linköpings kommuns hemsida rösta på förslaget att bygga gång- och cykelväg resulterade i 528 röster:
http://flexext.linkoping.se/flexitePagesExt/#/listview/3GLM/detailsView/490?lang=sv

Förslag som efter 60 dagar fått 100 röster eller fler överlämnas till ansvarig förvaltning eller nämnd för handläggning och ställningstagande.

http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/lamna-forslag–linkopingsforslaget/

Trafiksituationen
Hastighets- och trafikmätning genomfördes 2015-03-16–23.
Antal fordon som passerade var ca 3600 per dygn. Mätningen skedde vid Hornstäve vid väg 1050 där hastighetesbegränsningen är satt till 70 km/h. Högsta hastighet som uppmättes var 151 km/h.  Medelhastigheten var 78 km/h.

Kontaktperoner
Håkan Svensson
Ronny Holmberg
Magnus Kempe