Avslutande Föreningsstämma för Byalag 1050 Ekonomisk Förening 2020-02-27

KALLELSE TILL AVSLUTANDE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR BYALAG 1050 i LIKVIDATION

Datum: 2020-02-27, kl. 19.00
Plats: Ljungsbro skola, matsalen

 Dagordning vid föreningsstämma för byalag 1050 ekonomisk förening avseende verksamhetsåret 2019-01-01  –  2019-12-31 och verksamhetsår 2020-01-01 – 2020-02-12.

 1. Mötets öppnande och godkännande av röstlängd
 2. Val av ordförande för stämman samt protokollförare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Genomgång av Årsredovisning för 2019
 7. Revisorns uttalande 2019
 8. Fråga om ansvarsfrihet för likvidator/tidigare styrelse för 2019
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2019
 10. Genomgång av slutredovisning för 2020
 11. Revisorns uttalande för 2020
 12. Fråga om ansvarsfrihet för likvidator för den sista perioden i likvidationen
 13. Förslag till beslut om återstående medel i föreningen
 14. Mötes avslutande

Direkt efter mötet angående den ekonomiska föreningen genomförs Årsmöte för Byalag 1050 Ideell Förening.

VÄLKOMNA

Protokoll
Protokoll Årsmöte Byalag 1050 Ekonomisk förening 2020-02-27

Underlag till årsmötet  i pdf-format:
Dagordning 1050 Ekonomisk förening 2020-02-27
Byalag 1050 Ekonomisk förening – ÅR 2019 ver 2