Trafikgruppen

Trafikgruppen har ansvar för Gång-/cykelväg (G/C), trafikfrågor främst väg 1050 samt kollektivtrafiken.

Kontaktpersoner: Ronny Holmberg och Magnus Kempe.
Övriga: Albert de Haan, Christian Malmborg, Robert Norling, Mats Walldén, Magnus Wedberg.

Svar på Trafikenkät 2020-10-24

Byalagets ordförande har lämnat vårt svar på Linköpings kommuns transportenkät. De svar som lämnats framgår av bifogad pdf.

Vi har också fått en direkt respons från kommunen:

Hej!
Jag har bara hunnit öppna och ”skummat igenom filen”. Men oj vilket arbete ni har lagt ner på detta! Ett jättetack! Jag har vidarebefordrat den till Sandra Viktor som är den som primärt arbetar med just dessa frågor, men jag ska även själv, som landsbygdsstrateg, ta mig tid och läsa och se hur jag kan ta med era synpunkter in i mitt övergripande arbete på Kommunledningsförvaltningen och i möte med politiker.
Med vänliga hälsningar Lars-Åke Gustafson
Landsbygdsstrateg tillika utvecklingsstrateg inom hållbarhetsfrågor

Vi får hoppas på att våra svar gör skillnad. Styrelsen tackar för de svar som lämnades på enkäten.

/Styrelsen

Gång- och cykelbana

Byalaget verkar för att få en gång- och cykelväg längs väg 1050. Detta är den mest efterfrågade utvecklingen i området.

En G/C-väg längs väg 1050 har fördelen med att den kan användas av flertalet boende både norr och söder om väg 1050, gör det säkrare att nå busshållplatser samt att den kan förses med belysning, vilket ökar trafiksäkerheten även på landsvägen.

Ett förslag har varit att lägga G/C-vägen längs den gamla banvallen men nackdelen med det alternativet är att den blir svårare att nå för ett större antal boende samt att den korsar åkermark.

Vi har lämnat in två “Linköpingsförslag”, 2016 och 2018 där vi fått många “Gillanden”, 2015: 528 och 2018: 667 st. Båda har avslagits av kommunen med hänvisning att det inte finns några planer på en G/C-väg i området.

Byalaget kommer att fortsätta arbetet på olika sätt och en tanke är att göra en övergripande projektering för att ta fram mer underlag för att se möjligheter och kostnader.

Linköpingsförslaget 2016:
http://flexext.linkoping.se/flexitePagesExt/…

Linköpingsförslaget 2018:
Länk till röstningen
Förslaget fick 667 röster.
Aktuell status: Avslutat förslag
Registrerad datum: 2018-07-07
Ställningstagande 2019-09-04: Avslag
Motivering/Information: Det finns idag inga planer på att bygga en cykelväg längs väg 1050.

Väghållare och ansvarig för väg 1050 är Trafikverket och tillsammans med Region Östergötland planerar de utbyggnad av cykelvägar längs statligt vägnät. I samrådsversionen av den regionala cykelstrategin som Region Östergötland tagit fram tillsammans med Trafikverket och Linköpings kommun så finns inte önskad cykelväg med.

/Linköpings kommun tackar för engagemanget!

Trafikmätningar

Statistik fordonstrafik
Vardagar: 3952 fordon per dygn 2015 till 3967 fordon per dygn 2018.
Helger: 2752 fordon per dygn 2015 till 2987 fordon per dygn 2018.
Flest fordon passerar mellan 0700-0800 samt 1600-1700.

Mätningen har skett vid Hornstäve, mellan två trafikkameror (uppsatta efter den första mätningen 2015).

Tillåten hastighet på sträckan är 70 km/h.

Medelhastigheten var 78 km/h 2015 och 2018 var den 73 km/h.
Hastighetsöverträdelser uppmättes i 80% (2015) respektive 67% (2018) av passerande fordon. Uppsatta vägkameror hade alltså bidragit till en sänkning av hastighetsöverträdelserna. Fortfarande uppmättes höga hastigheter mellan 130-150 km/h 2018.

Andelen fordon som passerar mätpunkten i över 100 km/h är 3 % (2015) respektive 2% (2018), detta innebär att över 100 bilar per dygn håller en hastighet över 100 km/h.

Högsta uppmätta hastigheter:
2018-04-27 kl 20:35 151 km/h
2018-04-28 kl 19:34 145 km/h
2018-04-30 kl 08:24 134 km/h
2018-04-30 kl 08:17 133 km/h
2018-04-27 kl 08:10 132 km/h

Kollektivtrafiken

2020-10-20
Byalaget har via Ronny Holmberg ställt ett antal frågor till Åsa Wennergren, kommunalråd Linköpings kommun, ordförande i Utskott för medborgardialog för Vreta Kloster kommundel
1) Linje 52(expressbuss) – kan den stanna vid Gullberg.
2) En reseknutpunkt/resehub vid Blåsvädret som kan mats till/från vårt område.

Östgötatrafiken svarade.
Svaret kan läsas nedan:

Hej Ronny,

Här kommer ett svar på dina frågor och funderingar som du skickade till Åsa Wennergren den 7 oktober. Eftersom ansvaret för kollektivtrafiken och infrastrukturen är delat så har Åsa även skickat frågan vidare till Region Östergötland och oss på Östgötatrafiken. Därför kommer svaret från oss.

Vi uppskattar att ni intresserar er för utvecklingen av kollektivtrafiken och samverkan med föreningar, arbetsplatser och byalag är viktigt för oss.

Det aktuella området har en ganska bra försörjning av kollektivtrafik. Det är totalt 4 busslinjer (520, 616, 617 och 620) som trafikerar hållplatsen Gullberg och linje 620 går genom byalagsområdet. 

Angående de specifika frågor som bygderådet tar upp så har vi inga planer på att låta linje 52 stanna vid hållplatsen Gullberg. Linjen är främst avsedd för resande mellan Motala, Borensberg och Linköping. Övriga linjer anses motsvara det behov som finns området.

Hållplats Blåsvädret trafikeras av 4 linjer med god turtäthet. I anslutning till hållplatsen finns en pendlarhållplats som Linköpings kommun ansvarar för. Vi har även uppdaterat vår hemsida med information om pendlarhållplatsen.

En positiv förändring som kommer att ske den 13 december är att linje 620 får fler avgångar. Avgång från Motala 07:40 med ankomst till Linköping 08:50. Retur från Linköping 08:55 med ankomst Motala 09:56. Detta eftersom det ofta är nästan fullt på avgången 06:40 från Motala och en avgång en timme senare sannolikt passar en del gymnasieelever samt pendlare.

Om ni har ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna att återkomma.

Med vänliga hälsningar
Mattias Näsström
Trafikoperativ chef