Utvecklingsplan

Introduktion Utvecklingsplanen har utarbetats inom Byalag 1050, Utvecklingsplanen beskriver förslag på utveckling av sydvästra Vreta Kloster.

Området omfattar i första hand byarna Stora Sjögestad, Gullberg, Norra Torp, Södra Torp, Knivinge, Hornstäve, Gråhallen, Maspelösa, Norra Lund, Södra Lund, Flistad, Kättstorp, Lekslätt och Kulla.

I utvecklingsplanen beskrivs en allmän bakgrund och utveckling av olika former av infrastruktur för området. Dokumentet beskriver utvecklingsbehov i hela området och är avsett att användas i kommunikation med myndigheter och medlemmar.

Sammanfattning I planen föreslås utveckling inom följande områden: – Fast infrastruktur och exploatering – Bebyggelse – VA – Elförsörjning – Tele/data-kommunikation – Brandposter – Skyddsrum – Service – Kommunal service, skolor – Övrig service – Trafiksituation – Kollektivtrafik – Gång- och Cykelvägar (GC-vägar) – Hastighetsreglering

Utvecklingsplanen har kopplingar till olika myndigheters planer och strategier vilka refereras i dokumentet.

Ändringshistorik:

2015-02-22: Tidigare version av dokumentet som distribuerats till olika myndigheter var daterad 2015-02-22.

2015-09-22: Uppdaterad version efter kommentarer. Se separat dokument med kommentarer.

2019-01-13: Denna version. Uppdatering med avseende på infrastruktur för samhällsberedskap och de ändringar som skett sedan 2015.

Byalag1050_Utvecklingsplan_20190113

Byalag1050 Utvecklingsplan 2015-09-22